Konklusionen på seneste pædagogiske tilsyn

PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD
KONKLUSION HVIDOVRE KOMMUNE
1
Dagtilbuddets navn Hvidovregade 47
Tilsynsførende konsulent Nethe Johansen
Dato tilsynsbesøg 24-10-2017
Konklusion
Børnehuset Hvidovregade 47 lever fuldt op til lovgivning, formål og Hvidovre Kommunes
driftsaftale.
Der arbejdes meget fint med alle læreplanstemaer i den pædagogiske læreplan hvor der dog kan
udvikles på at inddrage børneperspektivet ift. det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
Den nye organisering, hvor medarbejderne i højere grad arbejder på tværs af stueopdeling, er
yderst hensigtsmæssig ift. at arbejde med gode læringsmiljøer, hvor der tages udgangspunkt i at
sammensætte børnegrupper efter hvad det enkelte barn har behov for, og med udgangspunkt i de
6 læreplanstemaer (Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og
bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier). Der arbejdes
bl.a. med ”Rend og Hop med Oliver og Ida”, der er et motorik og bevægelsesprogram, Natur og
naturfænomener i Sansehaven og sprog gennem sang og samtale m.v.
Jeg oplevede en meget anerkendende tilgang til børnene. Dette gennemsyrer husets pædagogik,
hvor de voksne var/ er nærværende, lyttende og kærlige overfor børnene. Børnenes initiativer og
udspil blev taget alvorligt og forsøgt inddraget i de aktiviteter der foregik.
Der er en rigtig god stemning og åbenhed i huset og man oplever sig velkommen. Der er hos
ledelsen fokus på udvikling og faglighed, hvilket betyder at pædagogisk- og systematisk refleksion
hos personalet er et tema der arbejdes kontinuerligt med.
Børnehuset Hvidovregade deltager i Hvidovre Kommunes udviklings- og uddannelsesprojekter for
udvikling af den tidlige opsporing og indsats for udsatte børn i 0-6 års alderen (TOPI) og udvikling
af forældresamarbejdet (SOB- Sammen om barnet)
Derudover har institutionen medvirket til at udvikle nye rammer for gode overgange mellem
børnehave og SFO/ skole.